Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy

 

 

Čl. 1.
Název a sídlo

Název: Český klub masomilů

Zkrácený název: Masomilové

Cizojazyčné názvy: Meatlovers, Fleischfreunde, Carneamante, Les Viandephiles

Sídlo: Praha


Čl. 2
Statut a cíl činnosti Českého klubu masomilů

1.      Český klub masomilů je dobrovolné, nezávislé sdružení sdružující členy – masomily na základě společného zájmu.

2.      Český klub masomilů není právnickou osobou, nemá právní subjektivitu a nenese žádnou odpovědnost za jednání masomilů.

3.      Cílem Českého klubu masomilů je zejména konzumovat masité pokrmy všeho druhu a tyto pokrmy propagovat, stejně tak jako propagovat masomilnou myšlenku v širším smyslu.

4.      Vztah Českého klubu masomilů k vegetariánům, veganům a jiným obdobným neznalcům je nemilitantní a tolerantní, veskrze osvětový a vysvětlující.


Čl. 3
Členství

1.      Členové Českého klubu masomilů se nazývají masomilové.

2.      Řádnými masomily Českého klubu masomilů mohou být fyzické osoby starší 18 let. O přijetí za masomila rozhoduje na základě přihlášky a po zaplacení vstupního poplatku ve výši 30 Kč masorada. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

3.      Fyzické osoby mladší 18 let se mohou stát Čekateli na členství, tzv. masoskauty, a to na základě písemné přihlášky podané alespoň jedním zákonným zástupcem a po zaplacení vstupního poplatku ve výši 30 Kč. O přijetí za masoskauta rozhoduje správní rada. Po dovršení 18 let se masoskaut automaticky stává masomilem.

4.      Členský příspěvek je určen na vyhotovení členského průkazu. Za tímto účelem dodá každý masomil v tištěné nebo elektronické podobě jakoukoli svou fotografii.

5.      Členství zaniká vystoupením člena písemným oznámením masoradě, úmrtím člena, zrušením členství na základě rozhodnutí valné žranice, nebo zánikem Českého klubu masomilů.

6.      Dokladem členství je členský průkaz masomila nebo masoskauta vydaný masoradou.


Čl. 4
Práva a povinnosti Masomilů

1.    Masomil má právo zejména:

a)      účastnit se jednání valné žranice, volit orgány Českého klubu masomilů,

b)     být volen do orgánů Českého klubu masomilů,

c)     obracet se na orgány Českého klubu masomilů s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,

d)     účastnit se jednání masorady s hlasem poradním.

2.    Masomil má povinnost zejména:

a)      dodržovat stanovy Českého klubu masomilů,

b)     aktivně se podílet na plnění cílů Českého klubu masomilů,

c)     svědomitě vykonávat funkce v orgánech Českého klubu masomilů.

 

Čl. 5
Orgány
Českého klubu masomilů

Orgány Českého klubu masomilů jsou:

a)      valná žranice,

b)     masorada, jejímiž členy jsou předseda, dva místopředsedové, tajemník pro vepřové, tajemník pro hovězí, tajemník pro rožnění a tajemník pro uzeniny.

 

Čl. 6
Valná žranice

1.       Valná žranice je nejvyšším orgánem Českého klubu masomilů.

2.       Valnou žranici tvoří všichni masomilové.

3.       Valnou žranici svolává masorada podle potřeby, nejméně však jednou za ročně. Masorada svolá valnou žranici vždy, když o to požádá nejméně třetina masomilů.

4.       Valná žranice zejména:

a)      rozhoduje o změnách stanov Českého klubu masomilů,

b)     schvaluje úkoly Českého klubu masomilů pro příslušné období a výroční zprávu Českého klubu masomilů,

c)     volí předsedu, místopředsedy a tajemníky,

d)     uděluje masomilný řád za zvláštní zásluhy o myšlenky masomilství, zejména v případě přesvědčení třetí osoby – vegetariána ke konverzi na masomila,

e)     rozhoduje o zrušení členství,

f)      rozhoduje o zrušení Českého klubu masomilů.

5.       Valná žranice je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech masomilů.

6.       Každý masomil má jeden hlas. Hlasy všech masomilů jsou rovné.

7.       Valná žranice rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných masomilů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení Českého klubu masomilů je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech masomilů.


Čl. 7
Masorada

1.      Masorada je výkonným orgánem Českého klubu masomilů, který za svou činnost odpovídá valné žranici. Masorada řídí činnost Českého klubu masomilů v období mezi zasedáními valné žranice.

2.      Členství v masoradě vzniká volbou na valné žranici na základě návrhu některého z Masomilů.

3.      Členy masorady jsou předseda, místopředsedové a tajemníci.

4.      Masoradu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně dvakrát ročně.

5.      Masorada zejména:

a)      koordinuje činnost Českého klubu masomilů,

b)     svolává valnou žranici,

c)     zpracovává podklady pro rozhodnutí valné žranice,

d)     rozhoduje o přijetí za masomila nebo masoskauta.

6.      Jménem Českého klubu masomilů jednají navenek předseda nebo místopředsedové Českého klubu masomilů, a to každý samostatně.

7.      Masorada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.

8.      Masorada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

9.      Jestliže se přes opakované, nejméně dvojí svolání v průběhu 6 měsíců nesejde usnášeníschopná valná žranice, přebírá její pravomoci masorada.

10.   Každý člen masorady organizuje aspoň jednou neformální setkání masomilů, zejména dle určení své funkce – rožnění, opékání, návštěva steak restaurace apod.

 

Čl. 8
Zánik Českého klubu masomilů

Český klub masomilů zaniká dobrovolným rozpuštěním, nebo jeho transformací na občanské sdružení či na jinou formu právnické osoby.

 

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

Tyto Stanovy byly přijaty na ustavující schůzi Českého klubu masomilů dne 4. března 2006 v hotelu Motel-Farma poblíž Pelhřimova.

 

………………………………………………………………………………………………..